First name : Thanya

Thanya : Thumbnail dualist.

• First name Thanya are a Girl name

إسم : ثنيا

ثنيا : تصغير ثنوى.

• إسم ثنيا هو إسم أنثى

Prénom : Thanya ( païen )

Thanya : Dualiste vignette.

• Prénom Thanya est un prénom FémininOther arabic names